Statut SNE

STATUT SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI
DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

 

 Rozdział I

Ustanowienie - Cel

Art. 1

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, zwana dalej Szkołą, jest szkołą kerygmatyczną, powołaną przez Biskupa Diecezjalnego. Wchodzi w skład ACCSE/2000 (Stowarzyszenie Dyrektorów Katolickich Szkół Ewangelizacji) oraz Krajowej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji, współpracuje ze Szkołą św. Andrzeja z Meksyku.

Art. 2

Adres siedziby Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej: ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 25, 75-062 Koszalin. Terenem działalności Szkoły jest Diecezja Koszalińska-Kołobrzeska. Podstawowym miejscem formacji jest Dom Rekolekcyjny Fundacji Familia w Warcinie.

Art. 3

Celem Szkoły jest bezpośrednie głoszenie kerygmatu - Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i uwielbionego oraz przygotowanie ewangelizatorów do posługi ewangelizacji w różnych wspólnotach i ruchach. Dla realizacji swych celów Szkoła może podejmować ścisłą współprace z innymi szkołami, wspólnotami, stowarzyszeniami, ruchami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi wyznaniami chrześcijańskimi w dziele Nowej Ewangelizacji.

Art. 4

Szkoła promuje Nową Ewangelizację przez:

 • koordynację ewangelizacji w diecezji,
 • modlitwę indywidualną i wspólnotową - jako siłę ewangelizacyjną,
 • systematyczne korzystanie z sakramentów świętych,
 • czytanie słowa Bożego,
 • udział w różnego rodzaju wspólnotach,
 • przygotowanie duchownych i świeckich ewangelizatorów,
 • przygotowanie formatorów ewangelizatorów,
 • korzystanie ze środków masowego przekazu,
 • różnorodną działalność publiczną na rzecz Nowej Ewangelizacji

Art. 5

Podstawową metodą pracy Szkoły sąkursy ewangelizacyjne, mające charakter teoretyczno - praktyczno - duchowy. Ich celem jest tworzenie i formowanie nowych wspólnot, któe pełniłyby powierzone im w Kościele funkcje: kapłańską, prorocką i królewską. Szkoła organizuje też kongresy, seminaria, spotkania, koncerty, służące informacji i formacji uczestników.

 

Rozdział II

Członkowie

Art. 6

Członkiem Szkoły może zostać osoba pełnoletnia, ochrzczona, wyznania rzymskokatolickiego, nie karana sądownie i wolna od kar kanonicznych.

Art. 7

Członkowie dzielasię na trzy grupy:

 • Członkowie Rady Pastoralnej
 • Członkowie zwyczajni
 • Członkowie wspierający

Członkami Rady Pastoralnej są osoby pełnoletnie, któe aktywnie uczestniczyły w działalności Szkoły w sposób stały, przynależały do Szkoły przynajmniej przez rok w charakterze członków zwyczajnych lub uczestniczyły w założeniu Szkoły i zostały wybrane do pełnienia powinności członków Rady Pastoralnej przez kapłana opiekuna oraz dyrektora Szkoły.

Członkami zwyczajnymi są osoby pełnoletnie, któe uczestniczyły w działalności Szkoły w sposób stały lub uczestniczyły w założeniu Szkoły lub przynależały do Szkoły przynajmniej przez jeden rok, jako członkowie wspierający oraz otrzymały pozytywną opinię Rady Pastralnej.

Członkami wspierającymi są osoby pełnoletnie, ochrzczone, które uczestniczą w działalności Szkoły w sposób niestały.

Art. 8

Prawa członka Rady Pastoralnej:

 • udział w zebraniach i głosowaniach na zebraniach Rady
 • korzystanie z pomocy Szkoły
 • zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Szkoły

Prawa członka zwyczajnego:

 • korzystanie z pomocy Szkoły
 • zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Szkoły

Prawa członka wspierającego:

 • korzystanie z pomocy Szkoły

Art. 9

Członek Szkoły jest zobowiązany:

 • do zachowania Statutu i decyzji Rady Pastoralnej Szkoły
 • do uczestniczenia w pracach Szkoły zachowując priorytet posługi w ramach swojej parafii i wspólnoty
 • do wierności modlitwie i sakramentom świętym oraz uczestniczenia w formacji Szkoły
 • do przyczyniania się do rozwoju i umacniania Szkoły

Art. 10

Utrata członkowstwa następuje:

 • przez rezygnację z członkostwa lub wykluczenie

Wykluczenia członka dokonuje Rada Pastoralna w następujących przypadkach:

 • prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem
 • popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Szkoły

Art. 11

Formacja członków Szkoły obejmuje 2 etapy:

 • etap przygotowawczy: zapoznanie się z duchowością i charyzmatem Szkoły przez wspólną modlitwę i posługę w Szkole
 • etap formacji ciągłej: spotkania i kursy formacyjne oraz aktywna posługa w Szkole

 

 

Rozdział III

Struktura Szkoły

Art. 12

Strukturę Szkoły tworzą:

 • Szkoła diecezjalna
 • Oddziały Szkoły działające w ramach ruchów, wspólnot i parafii

Art. 13

Rada Pastoralna w zależności od potrzeb może sprawować urząd w składzie:

 • Dyrektor Szkoły
 • Zastępca Dyrektora Szkoły
 • Kapłan Opiekun
 • Sekretarz
 • Skarbnik
 • Muzyczny
 • Plastyczny
 • Techniczny
 • Odpowiedzialny za modlitwę i formację
 • Odpowiedzialny za "marketing"
 • Inni członkowie zaproszeni przez Dyrektora Szkoły lub Kapłana Opiekuna

Dyrektora Szkoły i Zastępcę Dyrektora Szkoły mianuje bezpośrednio Biskup Diecezjalny.

Art. 14

Do Rady Pastoralnej należy:

 • zatwierdzenie ogólnych programów działania Szkoły
 • kierowanie pracami Szkoły
 • podejmowanie decyzji członkowskich
 • prowadzenie dokumentacji Szkoły
 • rozpatrywanie bieżących wniosków członków Szkoły
 • proponowanie zmian w statucie
 • złożenie wniosku o rozwiązanie Szkoły

Art. 15

Posiedzeniu Rady Pastoralnej przewodniczy dyrektor Szkoły lub kapłan albo - w razie ich nieobecności - członek przez nich wyznaczony. Głosowania na zebraniach Rady mają charakter jawny, z wyjątkiem uchwał dotyczących wykluczenia lub usunięcia członków Szkoły, które są podejmowane w tajnym głosowaniu.

Art. 16

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych z Rady Pastoralnej lub członków zwyczajnych Szkoły.

Art. 17

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy czuwanie nad wypełnianiem prawa i niniejszego Statutu.

Art. 18

Komisja Rewizyjna w każdej chwili może przystąpić do czynności kontrolnych. Z każdej kontroli zobowiązana jest do sporządzenia protokołu.

Rozdział IV

Majątek i zarządzanie

Art. 19

Do czasu nadania statutu prawnego stowarzyszenia, Szkoła nie posiada odrębnej osobowości prawnej ani majątku i w tym okresie przy zawieraniu umów może korzystać z pośrednictwa Fundacji Familia w Warcinie.

Rozdział V

Rozwiązanie Szkoły

Art. 20

Szkołę rozwiązuje dekretem Biskup Diecezjalny.

Art. 21

Każdorazowa zmiana statutu wymaga zgody Biskupa Diecezjalnego.
Niniejszy statut zatwierdzam na okres pięciu lat.

 

Koszalin, dnia 11 lipca 2011 r.

Znak Z9-2/11

ks. dr Wacław Łukasz
Kanclerz Kurii

+Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 

Czym jest sne?

Jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II stwierdził, że Nowa Ewangelizacja powinna być "nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu". Zaproszenie do ewangelizacji zostało przede wszystkim podjęte w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles Laici.

Kontakt

Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy na :